Poskytněte svym student?m nástroje, se kterymi mohou tvo?it lep?í budoucnost

Adobe Creative Cloud nabízí nejlep?í kreativní aplikace na světě, v?etně aplikací Photoshop, Illustrator a Premiere Pro. Studenti si v nich osvojí digitální dovednosti pot?ebné k tomu, aby dokázali uspět ve t?ídě i v dal?í karié?e.

Nástroje pro tv?rce na?í budoucnosti

Spousta vyhod pro vysoké ?koly

Creative Cloud nabízí vysokym ?kolám a univerzitám neomezeny p?ístup k nejnověj?ím verzím ?pi?kovych kreativních aplikací a slu?eb Adobe a k tomu je?tě bezproblémovou správu, speciální ceny pro vzdělávací instituce a licencování navr?ené tak, aby vyhovovalo ?kolnímu prost?edí.

Jednoduchá správa

Snadno pou?itelny nástroj Admin Console umo?ňuje centrálně spravovat aplikace a licence. Aplikace m??ete nasadit v jednom oddělení nebo v celé instituci. Licence absolvent? m??ete rychle p?i?adit dal?ím student?m.

Velké úspory

Va?e instituce m??e u?et?it a? 75 % z ceny pro komer?ní sektor. Smlouvy jsou standardizované, aby bylo mo?né podle pot?eby dokupovat licence. Díky hromadnym slevám je plánování rozpo?tu jednoduché a náklady p?edvídatelné.

Flexibilní mo?nosti licencování

Nabízíme licence na za?ízení, ur?ené do laborato?í a t?íd, a licence na jméno pro pedagogy, pracovníky ?koly a studenty, kte?í pou?ívají vlastní za?ízení.

Podívejte se, jak Creative Cloud pomáhá student?m, aby se z nich stali zku?ení tv?rci obsahu

?Na?e ?kola byla d?ív jedna z nejh??e hodnocenych v okrese, ale stala se jednou z nej?ádaněj?ích. Myslím, ?e je to kv?li p?íle?itostem, jako je tato.“

– Jeff Larson, u?itel umění a animace na Balboa High School, San Francisco (Kalifornie)

Podívejte se, jak Creative Cloud pomáhá student?m, aby se z nich stali zku?ení tv?rci obsahu

Najděte si správny licen?ní plán pro vysokou ?kolu nebo univerzitu.

Vy?lete studenty základních a st?edních ?kol na kreativní cestu k úspěchu

Creative Cloud nabízí ?kolám a ?kolním okrsk?m vyhodné mo?nosti, aby studenti mohli rozvíjet sv?j kreativní potenciál, a roz?í?ili si tak své p?íle?itosti ke studiu na vysoké ?kole i po něm.
V?dy nejnověj?í verze desktopovych aplikací
Licence pro ?koly a ?kolské obvody
Mo?nosti nasazení v laborato?ích a prost?edích podporujících vlastních za?ízení (BYOD)
Ceny pro základní a st?ední ?koly s flexibilními mo?nostmi fakturace
Dal?í informace získáte na ?ísle 800 701472.
Bezplatné studijní materiály

Vyu?ijte bezplatné studijní materiály a za?ehněte ve své t?ídě plamen kreativity

Online komunita Adobe Education Exchange nabízí zdarma pedagog?m na v?ech stupních ?kolství odborné studijní materiály.
 1. Jaké aplikace a slu?by jsou k dispozici ve slu?bě Creative Cloud pro vzdělávací instituce? Jaké aplikace a slu?by jsou k dispozici ve slu?bě Creative Cloud pro vzdělávací instituce?

  Aplikace a slu?by jsou r?zné v závislosti na zvolené mo?nosti licencování slu?by Creative Cloud. Na stránce P?ehled licencí pro ?kolství uvádí porovnání aplikací a slu?eb

 2. Jaky je rozdíl mezi plnym ?lenstvím a ?lenstvím zahrnujícím jedinou aplikaci? Jaky je rozdíl mezi plnym ?lenstvím a ?lenstvím zahrnujícím jedinou aplikaci?

  úplny plán slu?by Creative Cloud pro ?kolství zahrnuje v?echny aplikace Creative Cloud. V p?ípadě plánu pro jedinou aplikaci máte p?ístup k jedné aplikaci, jako je Photoshop nebo Illustrator. Zákazníci s jednou aplikací a licencí pro konkrétního u?ivatele také budou mít p?ístup ke 20GB úlo?i?ti a slu?bám, jako je mo?nost synchronizace a sdílení soubor?, spolupráce s kolegy a vytvá?ení vlastních online portfolií na webu Behance ProSite.

 3. Mohou si zákazníci z ?ad neziskovych organizací koupit Creative Cloud prost?ednictvím licencí pro vzdělávací instituce? Mohou si zákazníci z ?ad neziskovych organizací koupit Creative Cloud prost?ednictvím licencí pro vzdělávací instituce?

  Ano, zákazníci z neziskovych organizací mají nárok na nákup slu?by Creative Cloud pro konkrétní u?ivatele a za?ízení ze vzdělávacích institucí a mohou mít nárok také v rámci licence ETLA. Podrobněj?í informace vám sdělí obchodní zástupce spole?nosti Adobe. Individuální ?lenství ve slu?bě Creative Cloud vás neopravňuje k cenám pro neziskové organizace.

 4. Existuje v rámci programu VIP nějaká speciální nabídka pro základní a st?ední ?koly? Existuje v rámci programu VIP nějaká speciální nabídka pro základní a st?ední ?koly?

  Ano. Abychom zjednodu?ili nákup slu?by Creative Cloud, zavedli jsme v ?íjnu 2015 novou licenci Adobe pro základní a st?ední ?koly.

 5. Jaké jsou hlavní d?vody pro p?echod ze smlouvy pro vzdělávací instituce (EEA) na novou licenci Adobe pro základní a st?ední ?koly? Jaké jsou hlavní d?vody pro p?echod ze smlouvy pro vzdělávací instituce (EEA) na novou licenci Adobe pro základní a st?ední ?koly?
  • Správa licencí
  • Oprávnění vyplyvající z licence pro základní a st?ední ?koly pohromadě se v?emi ostatními produkty VIP v jedné konzoli pro správu
  • Správa licencí s centralizovanou mo?ností deaktivace a opětovného nasazení licencí
  • Centrálně ?ízená mo?nost práce z domova zaji??uje dodr?ování v?ech standard?
  • Flexibilita termín?
  • Pru?né datum obnovení se p?izp?sobí va?emu rozpo?tu
  • Mo?nost zakoupení na více let dop?edu pro zákazníky s r?znymi pot?ebami
  • Komunikace
  • Automatické upozornění na obnovení licence
  • Provozní oznámení
  • Produkt – Okam?ity p?ístup k vylep?ením produktu
  • Nasazení – Mo?nost zakoupit si tolik licencí, kolik pot?ebujete
  • Budoucí vylep?ení – Okam?ity p?ístup ke v?em budoucím vylep?ením program? nebo zakoupenych produkt?
蝌蚪网